سیمین بهبهانی

آن غبارم که گَرَم از سر دامن نفشانی
برنخیزم همه ی عمر و همین‌جا بنشینم