سیمین بهبهانی

آتش نه ، زنی گرم‌تر از آتشم ای دوست
تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب