سیمین بهبهانی

این حال التهاب به چشمت چیست؟
گویی نگاه گرم تو تب دارد
می‌بوسدم به تندی و چالاکی
ای وای دیدگان تو لب دارد