سیمین بهبهانی

خموش و گوشه نشینم مگر نگاهِ توام؟
لطیف و دورگریزی ، مگر خیال منی؟