سیمین بهبهانی

این که با خود می‌کشم هر سو نپنداری تن است
گورِ گردان است و در او آرزوهای من است