سیمین بهبهانی

از عشق اگر گویی ، می‌جویم و می‌جویم
وز یار اگر پرسی ، می‌خواهم و می‌خواهم