سیمین بهبهانی

از دیده می‌روند و به دل جا گرفته اند
اینان که دلشکسته و دلبسته می‌روند