سیمین بهبهانی

ای وطن! با تو بسته‌ام عهدی
جانم از آنِ توست ، تن تا هست