سیمین بهبهانی

اگر زشت اگر زیبا ، تو را دوست می‌دارم
دلیلی نمی‌آرم ، که عشق است و می‌دانی