سیمین بهبهانی

بیا، بیا، که به سر باز هم هوای تو دارم
به سر هوای تو دارم ، به دل وفای تو دارم