سیمین بهبهانی

بلایِ جانِ منَت آفرید و کرد اسیرم
شکایت از تو ندارم که از خدای تو دارم