سیمین بهبهانی

به هجر کرده دلم خو ، طمع ز وصل بریدم
که دردِ عشقِ تو را خوشتر از دوای تو دارم