سیمین بهبهانی

به خنده گفتی : «اگر جز تو را عزیز بدارم
مرا عزیز بداری؟» به گریه گفتم … آری