سیمین بهبهانی

با آن همه دلداده دلش بسته ی ما شد
ای من به فدای دلِ دیوانه پسندش