سیمین بهبهانی

بعد از این ساخته‌ام با نی و چنگ و مِی و ساقی
بی تو من دامنِ این چار به ناچار گرفتم