سیمین بهبهانی

به عشقت خو چنان کردم که خواهم از خدا هر دم
که سرکش‌تر شود این شعله و در جانم آویزد