سیمین بهبهانی

بود عمری به دلم با تو که تنها بنشینم
کامم اکنون که برآمد ، بنشین تا بنشینم