سیمین بهبهانی

به پا برهنه‌ی بر دوش بسته بارِ امید
خبر دهید که آن سرزمینِ دور کجاست