سیمین بهبهانی

خدا گواهِ من است ای شکسته مو که هنوز
شکسته عهدِ تو را من عزیز می دارم