سیمین بهبهانی

پرسیدم از گذشته و یک‌دم سکوت کرد
حزنش به مرگِ عشقِ عزیزی گواه بود