فروغ فرخزاد

چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی
سنگی و ناشنیده فراموش می کنی