فروغ فرخزاد

در اضطراب دست های پر
آرامش دستان خالی نیست