فروغ فرخزاد

امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوشتر از خواب است