فروغ فرخزاد

این شعر را برای تو می گویم
در یک غروب تشنه ی تابستان
در نیمه های این ره شوم‌آغاز
در کهنه گور این غم بی پایان