فروغ فرخزاد

باز در چهره‌ی خاموش خیال
خنده زد چشمِ گناه آموزت
باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسه‌ی هستی سوزت