فروغ فرخزاد

بگذار تا به طعنه بگویند مردمان
در گوش هم حکایت عشق مدام ما