هاتف اصفهانی

بوسه ای چند ز لعل ِ لب تو می‌طلبم

بشنوم تا ز لب لعل تو دشنامی چند