هاتف اصفهانی

بی مه روی ِ تو ای کوکب تابنده مرا

روز روشن شب تاری است که گفتن نتوان