هاتف اصفهانی

تمام مهربانان را به خود نامهربان کردم

به امیدی که سازم مهربان نامهربانی را