هاتف اصفهانی

تو بامن کردی از جور آنچه کردی

من از شرمِ تو گفتم آسمان کرد