هاتف اصفهانی

تو شهی و کشور جان تو را ،تو مهی و جان جهان تورا

ز ره کرم چه زیان تو را ، که نظر به حال ِ گدا کنی