هاتف اصفهانی

چه گویمت که دلم از جداییت چون است

دلم جدا ز تو دل نیست ، قطره خون است