هاتف اصفهانی

عید است و به عیدی چه شود گر به من زار

یک بوسه کنی زان لب جان بخش حواله