هاتف اصفهانی

چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم

کاش از مرگ به پایان رسدم روزِ جدایی