هاتف اصفهانی

چاره درد جدایی تویی ای مرگ چه باشد

اگر از کار فرو بسته ی من عقده گشایی