هاتف اصفهانی

خزان چو بگذرد از پی بهار می‌آید

خزانِ عمر ندارد ز پی بهار افسوس