هاتف اصفهانی

دامن ز کفم می‌کشی و می‌روی امروز

دست من و دامان تو فردای قیامت