هاتف اصفهانی

دعا اثر نکند کز دَرَم تو چون راندی

به روی من همه درهای آسمان بستند