هاتف اصفهانی

دو عالم سود کرد آن کس که در عشق

دلی دریافت یا جانی زیان کرد