هاتف اصفهانی

دانی که دلبر با دلم چون کرد و من چون کردمش؟

او از جفا خون کرد و من از دیده بیرون کردمش