هاتف اصفهانی

دین و دنیا و دل و جان همه دارم چه کنم ؟

وای بر حال کسی کوست گرفتار کسی