هاتف اصفهانی

رازی که با تو گفتم و آنجا کسی نبود

غیر از من و خدا و تو ، غیر از کجا شنید؟