هاتف اصفهانی

شاهان همه در حسرت آنند که باشند

در خیل ِ غلامانِ تو از خیلِ غلامان