هاتف اصفهانی

نوید آمدنِ یارِ دلستانِ مرا

بیار قاصد و بستان به مژده جانِ مرا