هاتف اصفهانی

نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب

چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی