هاتف اصفهانی

سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را