هاتف اصفهانی

همه جا به بی‌وفایی مثلند خوبرویان
تو میان خوبرویان مثلی به بی‌وفایی