هاتف اصفهانی

به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم

ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها