هاتف اصفهانی

بی تو احوال مرا در دل شب‌ها داند

هر که بی همچو تویی صبح کند شامی چند