سعدی

ای هد هد صبا به صبا می فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email